Geschichten aus dem Bësch

Vum a mam Betsy Dentzer

Pschhhhhht, lauschter !!...Hues de dat héieren ? Do huet et dach geknackt a gewibbelt.do ! Hannert deem Bam ! Ass et e Wollef ? Oder nëmmen de Jeeër ? Oder awer vläit ee Bëschgeescht ?

Laf, séier, et gëtt scho ganz däischter an iergendwou ass bestëmmt eng kleng Hütt.mee wee wunnt scho matte am Bësch ?!

Ma d'Bomi.oder ass dat doten awer der Hex hiert Haus ?

Am Bësch geschéie ganz vill gelunge Saachen.kommt mat, mir bleiwen all beieneen, da kann eis näicht geschéien. An et si jo och just Geschichten..also alles nëmmen erfonnt.oder awer net ?

Kommt a lauschtert Iech se un, déi Bëschgeschichten, well d'Betsy Dentzer erzielt Iech där eng Rëtsch !

Organisé par le CCRN et le Château de Malbrouck avec Co-Productions et le Conseil Général de Moselle en partenariat avec le Réseau national du Conte en France et le Festival interculturel du Québec.