Kabarä Feierstëppler

Al ginn ass näischt fir Feiglinger

LU : Al ginn ass näischt fir Feiglinger

Déi eng ginn op déi 50 lass an déi aner op déi 60. 3 Männer an 3 Fraen. Si sinn net al. Si sinn am gaang al ze ginn. Awer dat dauert nach. Alles zu senger Zäit. Elo erfëllen se sech mol nach en alen Dram. Den Dram vun enger WG, enger Wunngemeinschaft.

Fr: Certains sont quinquagénaires, les autres approchent la soixantaine. Trois hommes et trois femmes. Ils ne sont pas vieux. Ils prennent simplement de l'âge. Mais ils n'en sont pas encore là, chaque chose en son temps. Pour l'instant, ils souhaitent réaliser un vieux rêve: habiter en communauté, dans une colocation.

Organisation : neimënster

Et spillen: Lil Feinen,Rosch Gereke,Marie-Jeanne Jacobs,Lucienne Schleimer,Rom Schleimer,Clod Thommes
Assistenz: Mireille Gereke,Christiane Thommes
Text a Musek: Balli Baldauff,Roll Gelhausen,Francis Kirps,Viv Meintz-Maas,Claudine Muno,Serge Tonnar